با بومی‌سازی تکنولوژی؛ تولید محافظ‌های سطوح صنعتی در کشور