با تاکید بر جهاد مستمر علمی؛ گردهمایی استادان بسیجی دانشگاه آزاد