پس از پنج سال خشک بودن زیبایی‌های طبیعت اطراف سد شاه‌قاسم