مردم ایلام به یاوه‌گویی‌های ترامپ پاسخ دادند+ مصاحبه