با توجه به بهبود شرایط آبی رونق کشت گیاهان دارویی در نظرآباد