بر اثر سیل اخیر؛ خسارت سیل به 35 هزار واحد مسکونی در لرستان