آغاز طرح ملی سنجش فشارخون همزمان با سراسر کشور در همدان