همزمان با پنجمین جمعه خشم؛ تظاهرات ضدآمریکایی در غزه