عضو کمیته سنا؛ آمریکا باید به توافق هسته‌ای بازگردد