مژده به معلمان مدارس غیردولتی، بیمه غیردولتی ها در مسیر «تکمیلی»