در بخش کامپوند آغاز اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان در همدان