پرده دیگری از جنایات نظامیان میانمار؛ کشتار دسته‌جمعی مسلمانان