در دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ همایش نوآوری و فناوری سلامت