به منظور بازدید از ورزشگاه؛ شیخ سلمان وارد آزادی شد