دومین روز نشست کمیسیون مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل