نبض بازار؛ افزایش تعرفه آب و برق، تثبیت مرغ و رکورد بورس