برداشت خوشه‌های طلایی در 245 هزار هکتار از اراضی لرستان