اتاق خبر سمنان پیگیری علل تعطیلی جایگاه‌های CNG در سمنان و شاهرود