همایش موفقیت در آزمون وکالت در دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد