گزارش اختصاصی؛ کنفرانس " قدس، پایتخت ابدی فلسطین " در مسکو