استاندار کرمانشاه: آخرین آمار: خسارت 1930 روستا و 7 شهرستان