در همدان مراسم چهلمین روز عروج طلبه شهید مصطفی قاسمی