بخشودگی سود و جریمه دیرکرد وام کشاورزان خسارت‌دیده