خانم‌های هوادار، گوش به فرمان لیدرشان در استادیوم/فیلم