فیلم/ گل دوم روسیه به عربستان توسط دنیس چریشف (43)