"60 ثانیه با تاریخ" با موضوع "خسران اعتماد به امریکا"