شکست 10 بر 0 مجتبی گلیج در برابر نماینده آذربایجان