گفتگوی ویژه خبری؛ -دریافت 5 میلیون و 800 هزار تن گندم از کشاورزان