فیلم | طارمی قبول کرد با 1000 تومان به پرسپولیس برگردد