فیلم | خاویر باردم دلیل اصلی بازی در فیلم فرهادی را به زبان آورد