فیلم | گل سردار آزمون به عابدزاده در تمرین تیم ملی