فیلم | گریه‌های هوادار اوسترشوند در آغوش سامان قدوس