فیلم | حضور بانوان در جمع تماشاگران بازی ایران و بولیوی