فیلم | طوفان شن در ریگان و مسدود شدن راه ارتباطی 50 روستا