فیلم | مرد معلول را برای درمان روی آتش کباب کردند!