تصاویری از انتقال دو پیکر پیدا شده در نفتکش ایرانی