«سنگ تموم» دختران شهدای مدافع حرم برای پدرانی که دیگر نیستند