درگیری اپوزیسیون با یکدیگر در کنفرانس واشنگتن +فیلم