شهروندخبرنگار تهران؛ تصرف بزرگراه بعثت توسط میوه‌فروش‌ها + فیلم