مقام دولتی که در پوشش مبدل مردم را کتک می‌زند! +فیلم