قطع برق در نخستین روز سال نوبه دلیل وزش باد + فیلم