احکام شرعی؛ آیا می‌شود، نماز درگذشتگان را نشسته خواند؟ + فیلم