رهبر انقلاب: امروز بلندترین برج منطقه دربی‌عرضه‌ترین کشور است!