اوضاع سد دربندیخان عراق پس از وقوع زلزله در کرمانشاه + فیلم