شهروندخبرنگار شهری؛ بازی کودکان در تاریکی مطلق! + فیلم