شهروندخبرنگار طالقان؛ فیلم هوایی از دریاچه سد طالقان