واژگونی تریلی و مرگ راننده، عاقبت خوابیدن هنگام رانندگی + فیلم