شهروندخبرنگار خوزستان؛ هوای غبارآلود سوسنگرد + فیلم