عاقبت تلخ قطع درختان/ انتقام دردناک یک درخت از کارگران + فیلم