لحظه در خطر قرار گرفتن زن و مرد سالخورده در مترو! +فیلم